Naar inhoud

Centrum Hove wordt zone 30

Zone 30

De werken aan de heraanleg en herinrichting van het centrum van de gemeente vorderen gestaag. Met het oog op een eenvormig snelheidsregime, de verplichte zone 30-gebieden in de schoolomgevingen (Mortselsesteenweg, Boechoutsesteenweg, Geelhandlaan) en de al bestaande zone 30 in de Meylwijk, besliste het gemeentebestuur om – als alles volgens plan verloopt vanaf 15 april - een ruim gebied in de kern van het dorp eenduidig als zone 30 af te bakenen.

De zone wordt begrensd door de spoorwegbrug  aan het station, het kruispunt Leliestraat-Wouwstraat, het kruispunt Mortselsesteenweg-L. Van Lindenstraat-J. Lambrechtslei, de Appelkantstaat vanaf de grens met Boechout, de Boechoutsesteenweg vanaf het kruispunt met de Appelkantstraat, de J. Coveliersstraat vanaf de grens met Boechout, de Lintsesteenweg tot en met het kruispunt L. Dumortierstraat, de volledige L. Dumortierstraat en de spoorwegbrug voor het kruispunt Molenstraat. Ook de voet- en fietsverbindingen zoals de voetweg in De Ster, de verbinding tussen Elzenstraat en Meylstraat en de verbinding tussen R. Verbeecklaan en Boechoutsesteenweg  zullen een afbakeningsbord krijgen.

De inrichting van de zone 30 geeft duidelijk aan dat de verkeersfunctie in het hart van het dorp, ook op de oost-west-as, geen prioriteit krijgt.  Naast een verhoogde veiligheid voor de zwakke weggebruiker met betere oversteekbaarheid - zebrapaden blijven behouden - heeft deze aanpak ook een trage maar betere doorstroming van het autoverkeer tot doel. Een langzame, maar vlottere verkeersafwikkeling draagt ook bij tot de herwaardering van de verblijfs- en ontmoetingsfunctie en tot een meer aantrekkelijke omgeving voor de lokale handelaars.

Het concept van de herinrichting van het centrum zal in belangrijke mate bijdragen tot het afdwingen van de beoogde snelheid. Ruime, aangehouden sensibiliseringsacties zullen hierbij nodig zijn. Anderzijds beseft het bestuur dat het plaatsen van de zoneborden met snelheidsbeperking en het aanvullend voorzien van enkele snelheidsinformatieborden niet zal volstaan om de beoogde snelheid door iedere bestuurder op ieder tijdstip te doen respecteren. Meer controles zullen moeten uitgevoerd worden om overtreders consequent aan te pakken, ook buiten de periodes van verkeersdrukte. In die optiek overweegt het bestuur momenteel om, in overleg met de politiezone HEKLA, te investeren in apparatuur die permanente controle en zo nodig gepaste sanctionering toelaat.

Om meteen duidelijkheid te creëren opteert het gemeentebestuur om nu al, nog tijdens de lopende werken de volledige zone 30 van toepassing te maken. Als alles volgens plan verloopt zal de zone vanaf 15 april realiteit zijn.

Downloads

Datum van het bericht: woensdag 16 maart 2011
Nieuwsoverzicht