Gemeente Gemeente Hove

Gebruiksvoorwaarden, toegankelijkheid en privacyverklaring

Het lokaal bestuur van Hove biedt deze website (www.hove.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder 'informatie' verstaat het lokaal bestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Toegankelijkheid

Ons lokaal bestuur streeft ernaar dat deze website voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Dit betekent dat de website en alle bijhorende formulieren, documenten en nieuwsbrieven door iedereen op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier moeten kunnen gebruikt worden. Heb je toch een technisch of praktisch probleem? Contacteer dan snel onze communicatiedienst via informatie@hove.be of 03 460 33 11.

Dit naar aanleiding van de Richtlijn(EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Toegankelijkheidstesten: wij toetsen onze website voortdurend in een analysestool. Alle inbreuken worden stelselmatig weggewerkt.
 • Opname van een hoog contrast-knop (rechts bovenaan homepage).
 • Interne controle vóór publicatie: de webredacteur voert een test uit op de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten.
 • Training werknemers: onze redacteur heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.

2. Aansprakelijkheid

Het lokaal bestuur Hove aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het lokaal bestuur, Geelhandlaan 1, 2540 Hove.

Het lokaal bestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het lokaal bestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

Het lokaal bestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

3. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van het logo - is uitdrukkelijk verboden.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het lokaal bestuur van Hove of aan de organisaties die het lokaal bestuur van Hove hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het lokaal bestuur van Hove en de websiteleverancier LCP N.V. uit Brugge.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het lokaal bestuur, Geelhandlaan 1, 2540 Hove. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het lokaal bestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

4. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het lokaal bestuur van Hove controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het lokaal bestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het lokaal bestuur van Hove aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het lokaal bestuur van Hove verwijst.

Indien je hyperlinks van op je eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de communicatieambtenaar van Hove via: informatie@hove.be

5. Bescherming van de persoonsgegevens

Privacyverklaring lokaal bestuur Hove

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de taak van de gemeente / het OCMW
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ticketsoftware …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking

Wij maken geen gebruik van tracking, wel van cookies (zie verder)

 

Data mining

Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar informatieveiligheid@hove.be of per brief naar:

Lokaal bestuur Hove

tav Informatieveiligheidsconsulent

Geelhandlaan 1

2550 Hove

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit voor lokale besturen (VTC) of bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Vlaamse Toezicht Commissie: https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc

GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/melding-van-gegevenslekken

Foto's (portretrecht)

Tijdens publieke evenementen worden overzichtsfoto's gemaakt. Personen kunnen hierbij herkenbaar zijn weergegeven. Wanneer een foto echter duidelijk op één of enkele personen focust, kan u zich wel beroepen op het recht op privacy. Het recht op afbeelding (of portretrecht) is het recht van een geportretteerde persoon om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen publicatie van hun portret. Je kan je verzetten tegen het gebruik van je foto. Hiervoor neem je best contact op via de bovenstaande contactgegevens.

Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden in de nieuwsbrief, op Facebook, in of op andere sociale media. Bij het akkoord verklaren van deze privacy clausule verklaar je eveneens akkoord met het nemen en publiceren van dergelijke foto's.