Gemeente Gemeente Hove

Beheersorgaan gemeenschapscentrum

Het gemeenschapscentrum omvat de door de gemeente ter verhuur aangeboden zalen in De Markgraaf, het Kostershuisje en Da Capo. Het beheersorgaan heeft als opdracht het gemeentebestuur bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum. Het gemeenschapscentrum is een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking, met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Deze taken worden geconcretiseerd in het gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief zal het beheersorgaan adviezen uitbrengen over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten, …), uitgezonderd de programmering of inhoud van de activiteiten die plaatsvinden in de culturele infrastructuur. Contactpersoon: Davy Verbeeck, gemeentehuis, Geelhandlaan 1, tel. 03 460 33 32, e-mail: davy.verbeeck@hove.be