Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraad

Om de zes jaar verkiezen de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente de leden van de gemeenteraad. De Hovese gemeenteraad bestaat uit 19 leden en vergadert (in principe) elke laatste maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad stelt de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert de belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken) en neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking, zoals ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs,...

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan.

Voor elke bezoeker ligt een exemplaar van de agenda ter beschikking. Ook wordt de agenda bekendgemaakt door aanplakking aan het gemeentebord aan het gemeentehuis en via de gemeentelijke website.

Via het abonnement op de agenda’s en verslagen van de gemeenteraadszittingen krijgen de geïnteresseerde burgers informatie thuisgestuurd over de vergaderingen van de gemeenteraad en alle onderwerpen die binnen deze raad besproken worden. Je kan de agenda’s en verslagen van de gemeenteraad per post (10 EUR als tegemoetkoming in de werkings-, kopieer- en verzendingskosten) of gratis per e-mail ontvangen. Heb jij ook belangstelling voor de werking van de gemeenteraad? Contacteer dan tijdens de loketuren de dienst Secretariaat van het gemeentebestuur, Geelhandlaan 1, tel. 03 460 34 60. Voor wie een abonnement per e-mail wil, volstaat het om een mailtje te sturen naar secretariaat@hove.be met de vermelding 'abonnement gemeenteraad'.

Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. Je mag tijdens de vergadering geen inbreng doen. Wel heb je de mogelijkheid vragen te stellen of opmerkingen te formuleren vóór aanvang van de gemeenteraad, tijdens het zogenaamde 'vragenhalfuurtje':

Bij aanvang van de openbare zitting van de gemeenteraad wordt aan niet-gemeenteraadsleden die het wensen het woord verleend. Dit spreekrecht voor burgers wordt als volgt gereglementeerd:

1. - Het spreekrecht wordt voorbehouden aan inwoners van Hove en aan erkende Hovese verenigingen.

2. - De burgers die van dit spreekrecht willen gebruik maken, kunnen dit doen op drie manieren,

ofwel, ter zitting een mondelinge vraag stellen over de in openbare zitting te behandelen agendapunten. Deze vragen zullen bij de behandeling van het punt mondeling worden beantwoord;

ofwel, eveneens ter zitting een mondelinge vraag stellen die niet over de te behandelen agendapunten handelt. Deze vragen zullen ten laatste op de volgende zitting van de gemeenteraad mondeling beantwoord worden. Indien nodig en mogelijk kunnen zij ook binnen de gestelde termijn schriftelijk een antwoord krijgen;

ofwel, voorafgaand schriftelijk, per brief (adres: Gemeentebestuur Hove, voorzitter gemeenteraad, Geelhandlaan 1, 2540 Hove) of e-mail (adres: gemeenteraad@hove.be), een vraag richten tot de voorzitter van de gemeenteraad. Dergelijke vragen hoeven geen verband te houden met de vastgelegde agenda. In dit geval dient de volgende procedure te worden gevolgd: de voorzitter van de gemeenteraad nodigt de betrokkene uit naar het gemeentehuis te komen om zijn spreekrecht uit te oefenen, bij aanvang van de openbare zitting van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Deze uitnodiging wordt verzonden op het tijdstip waarop ook de uitnodiging voor de gemeenteraad aan de gemeenteraadsleden wordt verstuurd. Ingeval het verschil tussen de dag van het toekomen van de aanvraag van de betrokkene bij de burgemeester en de dag van de eerstvolgende gemeenteraad minder dan vijf dagen bedraagt, wordt de betrokkene uitgenodigd tegen de daaropvolgende gemeenteraadszitting.

Tegelijk met de aanvraag stuurt de betrokkene aan de voorzitter van de gemeenteraad een toelichting over het onderwerp dat hij/zij wenst te behandelen of de vraag die hij/zij wenst te stellen. Wanneer de voorzitter van de gemeenteraad aan de hand van de toelichting of vraag vaststelt dat het gevraagde onderwerp reeds tijdens de vorige zitting werd behandeld, dan kan hij de betrokkene het spreekrecht weigeren. Bij weigering van spreekrecht wordt de betrokkenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

3. - De uitoefening van het spreekrecht van de niet-gemeenteraadsleden verloopt onder voorzitterschap van de voorzitter, die aan de betrokkenen het woord verleent en ontneemt.

4. - De burgemeester of de bevoegde schepen(en) antwoordt op de gestelde vragen of op de gemaakte opmerkingen, of zal zijn antwoord schriftelijk aan de betrokkene overmaken.

5. - De gestelde vragen mogen in geen enkel geval handelen over personen. Wanneer de voorzitter vaststelt dat deze regel niet wordt nageleefd, ontneemt hij de vraagsteller onmiddellijk het woord.

Samenstelling