Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraad

Wil je de agenda en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau van het OCMW, de gemeenteraad, de OCMW-raad en de raadscommissie van na 2019 raadplegen? Dat kan via deze website: https://hove.meetingburger.net. De documenten van vóór 2019 vind je op deze website https://www.hove.be/bestuur-en-beleid).

Om de zes jaar verkiezen de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente de leden van de gemeenteraad. De Hovese gemeenteraad bestaat uit 19 leden en vergadert (in principe) elke laatste maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De gemeenteraad, als hoogste orgaan van de gemeente, regelt alles wat van gemeentelijk belang is. De gemeenteraad stelt de schepenen aan, benoemt de ambtenaren, stelt de reglementen en verordeningen op, keurt de begroting en de rekening van de gemeente goed, voert de belastingen in, houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW, kerkfabrieken) en neemt alle maatregelen tot ordening van de plaatselijke samenleving en tot behartiging van de belangen van de eigen bevolking, zoals ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs,...

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan.

Samenstelling