Gemeente Gemeente Hove

Donderbrug terug open voor autoverkeer

De werken aan de Beekhoekstraat onder de Donderbrug zijn door een vertraging in de materiaalleveringen iets later van start kunnen gaan dan gepland. Daardoor wordt de geplande opening ook verlaat. Onze diensten doen er verder alles aan om een vlot verloop van de werken te garanderen.

UPDATE 30/06:
De Donderbrug wordt ten vroegste begin augustus opengesteld: de rode slemlaag en markeringen kunnen pas na het bouwverlof door de aannemer worden aangebracht.

Op 1 december 2021 zijn de provincie Antwerpen en de gemeente Hove samen een proefproject gestart om de fietsostrade ter hoogte van het kruispunt Dennenlaan-Beekhoekstraat (Donderbrug) veiliger te maken door het conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers op dat kruispunt te minimaliseren.

De proefopstelling werd gemonitord en met een enquête werd gepolst naar de bevindingen van omwonenden, fietsers en andere verkeersdeelnemers. Het provinciebestuur en de gemeente stellen vast dat uit de enquête blijkt dat er onvoldoende draagvlak bij de Hovenaars is om de proefopstelling te bestendigen. Het lokaal bestuur - de wegbeheerder - beslist op basis van de gewijzigde verkeersstromen in de gemeente om het autoverkeer terug toe te laten onder de brug.

Een proefproject op de fietsostrade F1 in Hove

Het proefproject moest het conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruiker op het kruispunt van de Dennenlaan met de Beekhoekstraat minimaliseren, de zichtbaarheid verbeteren en zo de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers vergroten. Sinds 1 december 2021 was er daarom geen gemotoriseerd verkeer onder de Donderbrug meer toegelaten.

Door middel van tellingen, snelheidsmetingen, observaties ter plaatse en een digitale enquête werd een evaluatie gemaakt. De provincie lichtte op 31 mei 2022 tijdens de gemeenteraad de resultaten van de proefopstelling en de enquête toe. Deze presentatie staat in bijlage.

Resultaten tellingen

Voor de proefopstelling reden er gemiddeld 1.300 auto’s en 850 fietsers per dag onder de Donderbrug door. Het merendeel van de voertuigen kiest tijdens het proefproject de route langs de Dumortierstraat als alternatieve route. Tijdens de spits stijgt het aantal voertuigen van gemiddeld 399 naar 450, of van 7 voertuigen per minuut naar 8 à 9 voertuigen per minuut.

Hoewel de Dumortierstraat volgens de richtwaarden nog steeds een autoluwe straat is met minder dan 800 voertuigen in het spitsuur, is de situatie ter plekke wel ingrijpend veranderd. Door de geparkeerde wagens rijden fietsers er op het voetpad om auto’s te ontwijken. Dit is een zeer gevaarlijke situatie.

Het gemiddeld aantal auto’s in de Dennenlaan daalde. Ook de snelheid van het autoverkeer daalde er, terwijl die van de fietsers er stabiel bleef (ongeveer 23 km/u). In de Meylweg bleef het aantal auto’s per dag ongeveer gelijk. De Kapelstraat kreeg 10% meer voertuigen te verwerken: het gemiddeld aantal wagens per maand (op de brug) in de Kapelstraat steeg tussen december en april van ongeveer 10.000 naar ruim 10.900 per dag in de week. Ook in het weekend werd eenzelfde stijging vastgesteld.

 

Resultaten enquête

De enquête werd 1.673 keer ingevuld. 74% van de formulieren werd ingevuld door Hovenaars. Slechts 25% van de deelnemers uit Hove wil de situatie van het proefproject behouden. Bij de niet-Hovenaars is dat aantal dubbel zo groot: 55%.

Het effect van de proefopstelling op de verkeersdrukte wordt door 22% als positief (vooral in de Beekhoekstraat) en door 48% als negatief ervaren. Vooral de bewoners van de L. Dumortierstraat en de J.F. Gellyncklaan gaven aan dat ze meer verkeerdrukte ervaarden. Zowel Hovenaars als niet-Hovenaars geven aan langer onderweg te zijn om op hun bestemming te geraken. De helft van alle deelnemers zegt een enorm negatief effect op de bereikbaarheid te ondervinden.

Het merendeel van de fietsers geven aan dat de fietsostrade of veiliger is of even veilig dan voor het proefproject. 15% van de fietsende respondenten (18,2% bij de Hovenaars) vindt de fietsostrade een beetje tot veel onveiliger dan voor het proefproject. 6,5% van de Hovenaars (of 49 personen) geven aan vaker te voet of met de fiets te gaan.

Genomen maatregelen

Het lokaal bestuur Hove en het provinciebestuur concluderen uit het proefproject en de cijfers dat ook andere omliggende straten veiliger moeten worden.

Vooraleer de Donderbrug terug open te stellen voor gemotoriseerd verkeer, worden een aantal werkzaamheden gepland:

  • De L. Dumortierstraat wordt een fietsstraat en er komen parkeervakken die het verkeer moeten afremmen.
  • In de Parklaan werden al verkeersremmende maatregelen genomen die ook worden doorgevoerd in de Beukenlaan.
  • De Dennenlaan blijft een éénrichtingsstraat.
  • Op het kruispunt Donderbrug-Verbindingsstraat-Dennenlaan komen haaientanden om het verkeer op de fietsostrade voorrang te geven. Ook in de Elzenstraat, komende van Kontich, worden haaientanden op het wegdek aangebracht.
  • Onder de Donderbrug wordt een rode slemlaag aangebracht

Zodra deze werken zijn uitgevoerd, wordt de Donderbrug opnieuw geopend voor het autoverkeer. Het lokaal bestuur streeft naar 1 juli, mits het weer de werken toelaat.