Gemeente Gemeente Hove

Gemeenteraadscommissie Financiën

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 24 november 2020 werd de raadscommissie Financiën samengesteld.

Raadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

Voor de raadscommissie financiën is deze taak specifiek:

  • het bespreken van het budget ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad;
  • het bespreken van de jaarrekening ter voorbereiding van de vaststelling door de gemeenteraad.

De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar.

Volgende vergadering

Donderdag 22 juni 2023 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Agenda:

  • Jaarrekening 2022 AGB

Toelichting bij de jaarrekening 2022 van het AGB die werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 24 april 2023 en in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

  • Jaarrekening 2022 Lokaal bestuur

Toelichting bij de jaarrekening 2022 van het lokaal bestuur.

  • Budgetcontrole 2023 – voorbereiding AMJP

Budgetcontrole 2023 en toelichting bij de projecten en dossiers waarvan nu reeds geweten is dat ze in de aanpassing meerjarenplan zullen opgenomen worden.

Samenstelling