Gemeente Gemeente Hove

Natuurvergunning

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen.


Met vegetatie wordt elke (perceeldekkende) begroeiing bedoeld. De meest typerende vormen van vegetatie zijn: bossen, droge of vochtige graslanden, maar ook moerassen, rietvelden,...

De term kleine landschapselementen staat voor de erg bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Vooral vroeger hadden deze kleine landschapselementen diverse functies te vervullen. Denk hierbij aan meidoornhagen als veekering, poelen als drink- en drenkplaats en knotbomen en houtkanten als leveranciers van brandhout. Na de Eerste Wereldoorlog verloren veel kleine landschapselementen hun functie en daarmee ook hun bestaansreden. Prikkeldraad deed zijn intrede, kleine percelen werden samengevoegd tot één groot perceel. Toch blijven deze landschapsbepalende elementen heel belangrijk als verbindend element tussen grotere natuurgebieden.

Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, ... moet je een natuurvergunning aanvragen. Deze vergunningsplicht is echter niet overal van toepassing. Hieronder wordt verduidelijkt over welke gebieden het gaat.

De natuurvergunningsplicht is van toepassing in volgende gebieden:
- de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden;
- de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde;
- de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden.

Wat het wijzigen van kleine landschapselementen betreft, heb je ook een natuurvergunning nodig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied.
De natuurvergunningsplicht geldt niet voor huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat). De natuurvergunning is ook niet verplicht als je al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van het Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom). Voorts is de vergunning niet nodig als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen) of als het om normale onderhoudswerken gaat .

Als je werken wilt uitvoeren waarvoor je volgens de regelgeving een natuurvergunning nodig hebt, dan moet je hiervoor een aanvraag doen. Je richt deze aanvraag schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen.

Meer informatie vind je op deze website.