Gemeente Gemeente Hove

Werken Lintsesteenweg en J. Coveliersstraat

Half april start Rio-link met weg- en rioleringswerken in de Lintsesteenweg en de J. Coveliersstraat. Met deze werken wil Rio-link het afvalwater van deze straten aansluiten op de waterzuiveringsinstallatie van de gemeente.

Om het afvalwater van de Lintsesteenweg en de J. Coveliersstraat aan te sluiten op de waterzuivering van Hove zal een gescheiden stelsel worden aangelegd waarbij het regen- en oppervlaktewater wordt afgekoppeld van de afvalwaterriolering. Regenwater is immers relatief proper en hoeft niet te worden gezuiverd. Het afvalwater wordt op zijn beurt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hove.

Timing en fasering
De werken starten ten vroegste op dinsdag 18 april en zullen in totaal ongeveer tien maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De planning van de werken is louter informatief: de startdatum en het verloop van de werken is immers afhankelijk van verscheidene factoren, zoals bijvoorbeeld het weer en de toegankelijkheid van de omleidingswegen (onder andere de Geelhandlaan).

Een eerste indicatie van de fasering van de werken en een overzicht van het projectgebied:

- fase 1: Lintsesteenweg (M. Vermeeschlaan tot aan de rotonde);

- fase 2: Lintsesteenweg (rotonde en kruispunt met J. Coveliersstraat en eerste gedeelte van de J. Coveliersstraat);

- fase 3: J. Coveliersstraat-Holleweg.

Na afloop van de drie fases zal aanvullend een rioolrenovatie worden toegepast op de Lintsesteenweg. Dit gebeurt afwisselend aan de ene en aan de andere zijde. Beurtelings verkeer wordt mogelijk gemaakt.

Omleidingen
In fase 1 is het kruispunt Lintsesteenweg-J. Coveliersstraat nog berijdbaar. In fase 2 wordt dit kruispunt afgesloten. Dit leidt ertoe dat de omleidingen fase per fase zullen veranderen. Let op: in dit artikel worden de omleidingen beschreven zoals die op 10 maart op tafel lagen. Naar aanleiding van verschillende factoren is het mogelijk dat de omleiding van een bepaalde fase toch nog wordt bijgestuurd. De betrokken bewoners worden hierover tijdig ingelicht.

Concreet loopt de omleiding in fase 1 als volgt: wanneer men vanuit Lint via de Lintsesteenweg Hove binnen rijdt, wordt de omleiding voorzien via de Lege Veldkantlaan. Van daaruit volgt men volgende straten om het centrum van Hove te bereiken: Wanninckhove, Fazantenlaan, P. van Ostaijenlaan, Geelhandlaan (eerste fase: zuidelijk deel), L. Dumortierstraat, Lintsesteenweg.

In fase 2 is het kruispunt Lintsesteenweg-J. Coveliersstraat onbereikbaar. De omleiding wordt in deze fase dan ook aangepast. Vanuit Lint wordt de omleiding voorzien via de M. Vermeeschlaan. Van daaruit worden volgende straten gevolgd: Fazantenlaan, P. van Ostaijenlaan, Geelhandlaan.

In fase 3 wordt er enkel gewerkt in de J. Coveliersstraat en de Holleweg. Het doorgaand verkeer Lint–Hove ondervindt hier geen last van. De bereikbaarheid van de woningen in de J. Coveliersstraat zal tijdens de werken verminderen. De aannemer tracht echter zoveel als mogelijk de woningen elke ochtend en elke avond bereikbaar te maken.

Tijdens de werken in de J. Coveliersstraat wordt er een ontsluiting voor autoverkeer via de Holleweg voorzien. Gezien de ouderdom van de bomen kan bij stormweer de dreef worden afgesloten voor alle verkeer. Als je snel wil verwittigd worden van deze situatie kan je aansluiten op de procedure die de gemeente Boechout op poten heeft gezet. Indien gewenst kan je je gsm-nummer en/of e-mailadres overmaken aan de noodplanningsambtenaar van Boechout, Peter Naveau, tel. 03 460 06 45 of e-mail: peter.naveau@boechout.be.

Omleiding fiets- en zwaar verkeer
Vanuit Lint kunnen de fietsers volgende omleiding volgen: Lege Veldkantlaan, Koningsvaren, Zilverschoon, M. Vermeeschlaan, Fazantenlaan, Veldkantvoetweg, L. Dumortierstraat, parking Hove Sport, Lintsesteenweg. De voorgestelde omleiding loopt gelijk met diegene die al wordt toegepast voor de werken in de Geelhandlaan.

Zwaar verkeer wordt gemeden in de omgeving van de Lintsesteenweg en de J. Coveliersstraat. Omleidingen worden voorzien vanuit Lint, via de N1. De toelevering van de handelaars in het centrum van de gemeente blijft mogelijk via de N1, Edegemsestraat en Kapelstraat.


Hulpdiensten
De hulpdiensten (brandweer, ambulance) worden op de hoogte gebracht van de omleidingen. Tijdens de werken worden de hulpdiensten ook op de hoogte gehouden van de vordering van de werf. Zij stemmen hun routes hierop af. Hetzelfde geldt voor de afvalophaaldiensten. 

Afvalophaling
Gedurende de loop van de werken zal de afvalophaling aan de huizen gelegen in de werfzone, niet zoals gebruikelijk kunnen gebeuren. De aannemer zal tijdelijke verzamelpunten voor het afval organiseren. Hier kan je de avond voor de ophaling je afval aanbieden. De locatie van deze tijdelijke verzamelpunten wordt doorgegeven aan de betrokken inwoners.

Buurtafgevaardigde of vertegenwoordiger handelaars
Voor de werken is een buurtafgevaardigde aangeduid die uitgenodigd wordt op de wekelijkse werfvergadering. Afgevaardigden vormen de ideale schakel tussen de buurtbewoners en de projectleiding. Zij kunnen de vragen van de buurt bundelen en bespreken op het werfoverleg. Op die manier worden de buurtbewoners rechtstreeks bij de uitvoering van de werken betrokken.

Verhuis of levering
Bewoners van huizen in de werfzone kunnen helpen de werken vlot te laten verlopen door tijdig te laten weten wanneer een verhuis gepland staat of wanneer er een bijzondere levering wordt verwacht. Zo kan de aannemer trachten er rekening mee te houden. 

Minder hinder
De aannemer probeert de woningen binnen de werfzone ’s ochtends, ’s avonds en in het weekend optimaal bereikbaar te maken. Verder wordt verwezen naar de parkings die in de omgeving van de werken zijn voorzien: parking Hove Sport en de tijdelijke parking in de L. Dumortierstraat, naast de begraafplaats. 

Meer informatie
Neem ook eens een kijkje op www.rio-link.be. Daar kan je vanaf de start van de werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik in de rubriek ‘werken’ op ‘aanleg van nieuwe riolen’. Klik vervolgens onderaan op ‘werken in uw gemeente’ en ga naar de detailfiches van het project.

Gepubliceerd op  vr 17 mrt 2017