Gemeente Gemeente Hove

Resultaten enquêtes en participatieavond

In het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 organiseerden we twee enquêtes en een particpatieavond. Hierbij alvast een overzicht van de algemene resultaten.

Enquête 1: hoe ervaar jij Hove en welke thema’s vind je belangrijk?

254 deelnemers. 72 procent wil betrokken worden bij het beleid en erover geïnfomeerd worden via het gemeentelijk informatieblad infoHove, 63 procent via digitale nieuwsbrieven, 57 procent via (digitale) enquêtes, 49 procent via de gemeentelijke website, 48 procent via Hoplr en 32 procent via infoavonden.

Op de vraag hoe graag zij in Hove wonen werd een gemiddelde score van 8,2 op 10 behaald.

Als sterke punten werden de groene omgeving en de goede ligging het vaakst vernoemd, als verbeterpunt de verkeersveiligheid (voor fietsers).

Vervolgens werd gepeild naar wat de Hovenaar de belengrijkste thema’s vindt in ons dorp. De top 5: groene en duurzame gemeente (72 procent), veilige gemeente (63 procent), kind- en jeugdvriendelijke gemeente (47 procent), geezinsvriendelijke gemeente (38 procent) en toegankelijke gemeente met flexivbele dienstverlening (35 procent).

Enquête 2: hoe zie jij het beleid in Hove de komende jaren? Op welke thema’s moeten we inzetten?

189 deelnemers. Er werd gepeild naar de mate van belangrijkheid van bepaalde thema’s en acties uit het bestuursakoord en het meerjarenplan. Een overzicht van de resultaten (gemiddelde score) van meest belangrijk tot minst belangrijk:

Behoud van open ruimte zoals Frijthout: 9,4/10.

Fietsvriendelijke gemeente: 9,2/10.

Wandelvriendelijke gemeente: 9,2/10.

Openbaar vervoer: 8,8/10.

Goede ondersteuning voor mensen met beperking en zorgbehoevenden: 8,6/10.

Onderhoud van gemeentelijke perkjes: 8,5/10.

Gemeentelijke dienstverlening via de website www.hove.be: 8,4/10.

Goed uitgeruste buitenschoolse kinderopvang: 8,3/10.

Goede ondersteuning voor mantelzorgers: 8,3/10.

Sport en beweging: 7,7/10.

Duurzaam gemeentelijk wagenpark: 7,6/10.

Een eigen bibliotheek: 7,4/10.

Diversiteit in aanbod aan cultuuractiviteiten: 7,3/10.

Laadpunten voorzien voor elektrische voertuigen: 7,2/10.

Lokaal kunstonderwijs: 6,5/10.

Volkstuintjes creëren: 6,1/10.

Gratis wifi hotspots: 5,9/10.

Participatieavond (10 oktober)

In het bestuursakkoord heeft het schepencollege aangegeven om de komende jaren in te willen zetten op actieve participatie van de burger. Uitgangspunt van deze participatieavond was het meerjarenplan, met als kernthema ‘waar wil je dat wij de komende jaren op inzetten en waarom?’ Meer dan honderd inwoners namen deel!

Elke deelnemer kon bij het binnenkomen stemmen op zijn/haar twee favoriete thema's. De thema's met de meeste stemmen werden vervolgens in zeven groepen van een vijftien à twintigtal Hovenaars besproken. Elke groep presenteerde een samenvatting van de ideeën die in groep aan bod kwamen. Bij elke vraagstelling kregen deelnemers de kans om zowel te benoemen wat ze goed vonden, wat dus moet behouden blijven, als wat ze willen verbeteren.

De deelnemers evalueerden dit initiatief. Op algemene tevredenheid werd een score van 7 op 10 genoteerd. De meeste deelnemers juichen participatie toe en vonden de avond goed georganiseerd. Aandachtspunten: werken in kleinere groepen en een betere geluidsinstallatie voorzien bij volgende participatiemomenten.

Het groen in Hove is absoluut een supergrote meerwaarde, maar iedereen maakt zich zorgen om de druk die op dit groen staat. In het voorjaar organiseert het schepencollege een nieuwe participatieavond. Dan zullen de thema’s vrije tijd en communicatie aan bod komen.

Gepubliceerd op  di 19 nov 2019