Gemeente Gemeente Hove

Raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad)

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats in Da Capo, op de laatste dinsdag van de maand, aansluitend op de gemeenteraad die om 20 u start.
Wil je de agenda en de openbare besluiten van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau van het OCMW, de gemeenteraad, de OCMW-raad en de raadscommissie van na januari 2022 raadplegen? Dat kan via deze website: https://hove.meetingburger.net.

Op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer verneem je hoe je een klacht tegen een beslissing kan indienen.

De Vlaamse Regering verplicht sinds januari de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur. De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat vanaf 2019 uit dezelfde leden als de gemeenteraad.

Voorheen had zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het gemeentelijk sociaal beleid. Zo was het OCMW bevoegd voor onder andere de individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie, terwijl de andere sociale aangelegenheden opgenomen werden door het gemeentebestuur. Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur definitief goed. Daarmee wordt een overheveling van de OCMW-taken in het gemeentebestuur uitgevoerd. Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid, tot één samenhangend lokaal sociaal beleid dat doordringt tot alle gemeentelijke beleidsdomeinen (huisvesting, tewerkstelling, cultuur, integratie,…). 

De gemeenteraad en de OCMW-raad worden de facto samengevoegd: wie verkozen is in de gemeenteraad zal ook zetelen in de OCMW-raad. In het begin zullen deze raden na elkaar vergaderen. Logischerwijs worden ook het schepencollege en het OCMW-bureau (vast bureau) geïntegreerd, net als de ambtelijke diensten en beleidsplannen van gemeente en OCMW. De voorzitter van de gemeenteraad is dan van rechtswege de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. De burgemeester wordt ook voorzitter van het vast bureau van het OCMW en de schepenen zijn de leden ervan. Op die manier is er ook een zelfde politieke aansturing van OCMW en gemeente.

Concreet blijven er wel twee rechtspersonen overeind: de gemeente en het OCMW. Maar de OCMW-raad valt vanaf dan dus wel samen met de gemeenteraad. En het college van burgemeester en schepenen vervult de taken van het vast bureau, het dagelijks bestuur van het OCMW. Hierdoor wordt het uitstippelen van het sociaal beleid een opdracht voor de OCMW-raad, samengesteld uit dezelfde raadsleden als de gemeenteraad. Wel blijft er een apart (bijzonder) comité sociale dienst bestaan waarin de individuele steuntoekenning zal gebeuren.

De leden van de raad vind je hier.