Gemeente Gemeente Hove

Openbaar onderzoek uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Openbaar onderzoek t.e.m. 13 maart 2019

Ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster, waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van dit plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan wel aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen wordt in kaart gebracht. Het Uitvoeringsplan voorziet de mogelijkheid om de doelstellingen aan te passen bij een beduidend effect.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende het effect van de nieuwe Belfiusclusters door op de te behalen restafvaldoelstellingen voor de gemeenten. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeentebesturen licht tot stevig wijzigt.

Voor de gemeente Hove wijzigt de restafvaldoelstelling van 180 kg naar 101 kg per inwoner per jaar. In het kader van een duurzaam materialenbeleid is het belangrijk om materialen efficiënt te gebruiken en maximaal in de kringloop te houden om zo op termijn te evolueren naar een volledig circulaire economie. Materialen storten of verbranden gaat lijnrecht tegen die doelstelling in: het materiaal wordt vernietigd en/of definitief uit de kringloop verwijderd. Daarom is het zinvol de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk in te perken. Vlaanderen formuleert een doelstelling enerzijds voor het huishoudelijk restafval en anderzijds voor het gelijkaardig bedrijfsrestafval.

De gewijzigde teksten liggen ter inzage op het gemeentehuis, Geelhandlaan 1 te 2540 Hove én zijn te raadplegen via de website www.OVAM.be.

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 13 maart 2019.

Tijdens deze periode kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerp van wijziging van het Uitvoeringsplan bezorgen op plan@ovam.be of per post naar:

OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.