Gemeente Gemeente Hove

Oproep kandidaten voor de GECORO

De gemeente zoekt adviseurs ruimtelijke ordening.

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad die een adviserende rol vervult in de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening van de gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft aan de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, zoals het formuleren van advies bij ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingen, omgevingsaanvragen, wegenisdossiers en andere vraagstukken rond ruimtelijke ordening. Dit gebeurt op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

Bij iedere nieuwe legislatuur moeten de huidige leden herbevestigd of vervangen worden en wordt er een oproep naar nieuwe kandidaten gedaan. De gemeenteraad zal de kandidaturen beoordelen en een voorzitter, een vaste secretaris, de leden en hun plaatsvervangers aanduiden.

De GECORO wordt samengesteld uit deskundigen met expertise op het ruime vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en natuur/omgeving en uit vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. Het aantal leden is vastgesteld op zeven, waarvan vier deskundigen. Het schepencollege wenst binnen het aspect mobiliteit specifieke aandacht te geven aan de zachte weggebruikers en mindervaliden. Hiervoor wordt gedacht aan bijvoorbeeld een kandidaat uit de Voetgangersbeweging, de Fietsersbond, het Centrum voor Toegankelijkheid of gelijkaardige verenigingen. De adviesraad wordt samengesteld uit effectieve en plaatsvervangende leden die elkaar kunnen afwisselen en/of elkaar aanvullen.

 

Voorwaarden

Heb je voeling met wat er leeft in Hove, ben je communicatief, luistervaardig en voldoende onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen, heb je inzicht in ruimtelijke ordening of ben je er minstens mee vertrouwd, ben je bereid om tijd vrij te maken om ambtelijke rapporten door te nemen, een inhoudelijk beeld te vormen van de ruimtelijke problematiek en erover te vergaderen om zo tot een onderbouwd advies te komen en hou je bij het formuleren van een advies steeds voor ogen dat het algemene belang boven het private belang primeert?

Stel je dan kandidaat en richt vóór 15 juli een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Geelhandlaan 1, 2540 Hove of e-mail naar omgeving@hove.be met een motivering van je kandidatuur. Je kan je kandidatuur ondersteunen met een diploma, beroepservaring en/of andere ervaring en beschikbaarheid. Info: 03 460 33 42 of omgeving@hove.be

Gepubliceerd op  wo 15 mei 2019