Gemeente Gemeente Hove

Openbaar onderzoek beheersplan Frijthout

Samen met de realisatie van het Landschapspark Frijthout werd een natuurbeheersplan uitgewerkt. Dit plan kreeg na de realisatie van het Landschapspark een definitieve vorm om het beheer op een coherente manier te voeren samen met de verschillende partners. Dit ontwerp van beheersplan werd voorgelegd aan de Vlaamse overheid - agentschap Natuur & Bos - en werd gunstig beoordeeld op inhoud en volledigheid. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de natuurbeheersplannen en erkenning van natuurreservaten dient de gemeente Hove over te gaan tot het houden van een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek heeft plaats van 1.04.2019 tot 30.04.2019 . Het natuurbeheersplan ligt ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst tijdens de openingsuren van het loket (maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur) of is te raadplegen in de bijlagen. De plannen zijn eveneens ter inzage bij het Agentschap Natuur & Bos.

Het Landschapspark Frijthout is gelegen in het Bijzonder Plan van Aanleg Frijthout dd. 18.09.2006 definitief goedgekeurd door de gemeenteraad en op 27.02.2007 goedgekeurd als Ministerieel Besluit (uitgezonderd perceel 101A – gelegen in Parkgebied volgens het gewestplan Antwerpen).

Het Landschapspark Frijthout is gelegen aan de Oudstrijdersstraat, Boechoutselei, de grens met de gemeente Boechout en achter de eigendommen gelegen langs Mortselsesteenweg en Boechoutselei. Volgende katastrale percelen maken deel uit van het gebied : Sectie A volgende nummers: 105D / 109A/ 110C / 110D / 110E / 110F/ 101A / 117C / 118A / 117B / 111 / 111D2 / 111E 2 / 112A / 112D / 112A2 / 116A / 114 A / 113 / 147K .

Opmerkingen of bezwaren kunnen tijdens het openbaar onderzoek aan het Agentschap voor Natuur en Bos overgemaakt worden : Vlaamse Overheid - Agentschap Natuur & Bos - dienst Adviezen en Vergunningen Antwerpen, Lange Kievitsstraat 111-113 bus 63 te 2018 Antwerpen (tel 03 224 63 14, mail aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be).