Gemeente Gemeente Hove

Hove en de gewenste ruimtelijke ordening: online infomoment beeldkwaliteitsplan

Om de (ruimtelijke) kwaliteit en de identiteit van ons dorp te behouden en liefst nog te versterken, is een beleid met duidelijke richtlijnen nodig. Deze richtlijnen worden gebundeld in een beeldkwaliteitsplan.

In het beeldkwaliteitsplan wordt onderzocht wat de kwaliteiten van Hove zijn en op welke manier nieuwe of toekomstige ontwikkelingen hiermee verzoend kunnen worden. Het doel van het beeldkwaliteitsplan (BKP) is om vanuit de identiteit van ons dorp de belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Op deze manier wordt er een duurzame visie voor de gemeente ontwikkeld. Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld als inspirerend document, maar ook belangrijk als beheers- en toetsingsinstrument.

Het schepencollege en Buur stellen op woensdag 21 oktober om 19.30 uur het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan online voor aan alle geïnteresseerde Hovenaars. Je schrijft hiervoor vooraf in via de gemeentelijke website en ontvangt enkele dagen vooraf een link per e-mail.

De gemeente Hove heeft met haar ligging aan de zuidrand van het stedelijk gebied Antwerpen de voordelen van een dorp en houdt tegelijkertijd die van de stad binnen handbereik. Jarenlang ontwikkelde Hove zich langzaam tot een hoofdzakelijk groene leefomgeving. Haar kenmerkende kasteeldomeinen met parktuinen, de herkenbare centraal gelegen woonwijken met gesloten bebouwing en de stapsgewijze uitbreiding van het woongebied met verkavelingen hebben Hove laten uitgroeien van een dun bevolkt dorp naar een residentiële groene gemeente.

Met de gewestplannen van eind jaren 70 en meer recent door een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd een groot deel van het woongebied van Hove ingedeeld als wezenlijk onderdeel van het grootstedelijk gebied Antwerpen. Deze beleidsbeslissing bracht zowel rechten als bepaalde plichten met zich mee. Groeiende nood aan bijkomende woningen zou van dan af ook in Hove opgevangen worden. Inbreiden en verdichten in bestaande woongebieden moet ertoe bijdragen dat open ruimte kan gevrijwaard blijven. Bijkomende ontwikkelingsdruk op de oorspronkelijk lage bouwdichtheid is vandaag een realiteit waar het gemeentelijk beleid een gepast antwoord op moet bieden. Er moeten duidelijke lijnen worden vastgelegd om de vraag naar bijkomende woningen blijvend te laten rijmen met woonkwaliteit, leefbaarheid en de Hovese identiteit. De opmaak van een geactualiseerd ruimtelijk beleidsplan met visie op de noden van vandaag en morgen werd hierdoor van groot belang.

Vlekkenplan en beeldkwaliteitsplan

In juni 2018 gaf het gemeentebestuur opdracht aan studiebureau Buur om een visienota uit te werken. Buur kreeg als vertrekpunt het ‘vlekkenplan’ mee. Dit was een door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) opgestelde inventaris van de ruimtelijke kwaliteiten van onze gemeente, met als uitgangspunt de gewenste beeldkwaliteit van de verschillende wijken van de gemeente. Het vlekkenplan vormde samen met het gemeentelijk structuurplan (2006) een startnota die door alle politieke partijen en de deskundigen van de GECORO gedragen werd.

Studiebureau Buur heeft het voorbije jaar in samenwerking met de gemeentelijke diensten, de GECORO en het gemeentebestuur deze visie verder uitgewerkt en verfijnd. In het voorbereidende proces naar een definitief eindrapport werden al twee publieksmomenten ingebouwd. Nu het voorlopige eindrapport klaar ligt om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, worden eerst de Hovenaars geraadpleegd.

In november 2019 keurde het gemeentebestuur de Visienota Vlekkenplan Hove goed. Als vervolgstap op deze visie op de ruimtelijke ordening van onze gemeente werd het voorbije jaar gewerkt aan het analyseren en het in kaart brengen van de beeldkwaliteit van de bestaande wijken. De opmaak en het gebruik van een beeldkwaliteitsplan zal ertoe bijdragen dat onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden over het beschermen van bestaande kwaliteiten en het aflijnen van de mogelijkheden voor evolutie en ontwikkeling van de bestaande en, waar mogelijk, bijkomende bebouwing. Hierbij wordt woonkwaliteit, leefbaarheid en de vertrouwde Hovese identiteit vooropgesteld. De opdracht tot de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan werd aan studiebureau Buur gegeven als vervolgopdracht op het ontwerpen van het vlekkenplan.

Infomoment

Tijdens het online infomoment op 21 oktober krijg je toelichting bij de totstandkoming van dit plan. Hierbij wordt ingezoomd op enkele karakteristieke wijken, de analyse en het mogelijke toekomstperspectief ervan. De toelichting zal zo worden opgemaakt dat er ruimte is voor vraag en antwoord. Hierbij wordt steeds het ruime kader van een straat of wijk bekeken. Het beeldkwaliteitsplan wordt samen met een samenvatting van de reacties uit het publiek en het advies van de GECORO eind oktober aan de gemeenteraad voorgelegd. Als je op het moment van de toelichting niet vrij bent om deel te nemen, kan je ook achteraf de presentatie via onderstaande link bekijken.