Gemeente Gemeente Hove

Omgeving (Ruimtelijke Ordening), Huisvesting en Mobiliteit

Maak hier een afspraak.

De dienst Ruimtelijke Ordening houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening op het grondgebied van Hove. In de meest brede zin van het woord betekent ruimtelijke ordening 'de wijze waarop een samenleving omgaat met de beschikbare ruimte'. Stedenbouw, structuurplannen, uitvoeringsplannen en bouwmisdrijven behoren onder andere tot deze materie. Als je specifieke vragen hebt over een nieuw te realiseren verkaveling of bouwproject kan je voorafgaand een overleg plannen met een stedenbouwkundig ambtenaar of een medewerker.

De huisvestingsdienst werkt binnen een intergemeentelijke samenwerking met subsidie van de Vlaamse overheid en ondersteuning van IGEAN dienstverlening. Onze gemeente behoort tot het project Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid (ILVW) regio Zuid.

De dienst Mobiliteit streeft naar een gezond evenwicht tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit, met aandacht voor alle verplaatsingswijzen. We streven naar een verbeterde doorstroming op goed georganiseerde wegen enerzijds en een betere verkeersleefbaarheid in woonstraten anderzijds. Hierbij hanteren we het STOP-beginsel. Het STOP-beginsel is vastgelegd door de Vlaamse overheid in het mobiliteitsdecreet en moet door steden en gemeenten mee verankerd worden in het lokale mobiliteitsbeleid. STOP staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en het Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij de ‘minst duurzame mobiliteitsvorm’ voor lokale verplaatsingen: de Personenwagen. De rangorde stelt de belangen en de veiligheid van de zwakste weggebruikers voorop.