Gemeente Gemeente Hove

RUP R. Verbeecklaan

Voor het recreatiegebied gelegen tussen R. Verbeecklaan, Weldadigheidsstraat en Lintsesteenweg werd een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om de bestemming om te vormen naar een zone voor sociale woningbouw, kaderend in het sociaal objectief dat de gemeente dient te halen en deels in parkgebied om de resterende open ruimte te vrijwaren van bebouwing. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd door de gemeenteraad op 23 oktober 2017 voorlopig vastgesteld.

Met het oog op het behalen van het BSO (bindend sociaal objectief) wordt een recreatiegebied deels omgevormd tot woongebied voor sociale huisvesting en als parkgebied waar in de toekomst geen bouwwerken mogelijk zijn. De ligging van de sociale woningen nabij Dienstencentrum Ten Hove is doelbewust gekozen met het oog op ondersteuning van de bewoners, alsook de mogelijkheid om het nijpend tekort aan kinderopvang een plaats te geven in de zone voor sociale huisvesting.

Alle info in onderstaande documenten.

 

OPENBAAR ONDERZOEK

De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2017 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Rene Verbeecklaan’ voorlopig vastgesteld. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan bestaat uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan en wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rene Verbeecklaan ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Geelhandlaan1 te 2540 Hove vanaf 16 januari 2018 tot en met 20 maart 2018. De dienst is geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en elke maandagavond van 18 tot 20 uur. Er zal een informatievergadering gehouden worden op 23 januari in zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1A om 20 uur.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan het gemeentebestuur Hove, t.a.v. de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), Geelhandlaan 1 te 2540 Hove. De uiterste dag van indienen is gesteld op 20 maart 2018.