Gemeente Gemeente Hove

Subsidie voor organisatoren van buurtfeesten

De gemeenteraad keurde in november 2015 het gemeentelijk reglement voor de ondersteuning van buurtactiviteiten en wijkfeesten in Hove goed. Het reglement heeft als doel om de samenhang van de lokale gemeenschap te versterken, te stimuleren en te ondersteunen en werd positief geadviseerd door de Cultuurraad. De toelage bedraagt maximum 125 euro.

Uitgesloten zijn privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter, evenals activiteiten met winstoogmerk. Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met andere subsidies. Elke buurt of wijk kan één keer per kalenderjaar een subsidie toegekend krijgen.

De initiatiefnemers moeten wonen in de betrokken buurt of wijk. Met een buurt- of wijkcomité wordt een groep geëngageerde buurt- of wijkbewoners bedoeld, die al dan niet samen met één of meer buurt- of wijkgebonden verenigingen een buurtactiviteit of wijkfeest organiseren.

De buurtactiviteit of het wijkfeest heeft een openbaar karakter en richt zich tot alle inwoners van de bedoelde buurt of wijk. Iedere inwoner dient uitgenodigd te worden. Aan een buurtactiviteit of wijkfeest wordt deelgenomen door minstens tien gezinnen van deze buurt of wijk.

Alle promotie moet vermelden dat het met de steun is van het lokaal bestuur Hove, gesymboliseerd met het officiële logo van het lokaal bestuur Hove.

Elke subsidieaanvraag gebeurt bij voorkeur met het aanvraagformulier dat ondertekend tijdig binnengebracht wordt. De ondertekende aanvraag voor een buurtactiviteit of wijkfeest moet worden gericht aan de dienst Vrije Tijd van Hove en moet volgende gegevens bevatten:

  • naam, adres en telefoonnummer van minimum twee initiatiefnemers van verschillende gezinnen en bankrekeningnummer voor betaling van de subsidie;
  • plaats en datum van de activiteit, deelnameprijs, beoogde doelgroep, straten of pleinen of aantal huisnummers;
  • deze aanvraag moet ten laatste vier weken voor het evenement worden ingediend. De aanvragers verbinden zich ertoe de toepasselijke wettelijke en administratieve voorschriften (politietoelatingen, taksen, SABAM,…) te respecteren.

De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de achteraf ingediende facturen of betaalbewijzen tot maximaal 125 euro. De subsidie wordt verstrekt tot uitputting van het krediet in het gemeentelijk budget.

Deze subsidie is bedoeld om de basiskosten te helpen dragen, zoals kosten voor affiches, uitnodigingen, versieringen, huur materiaal,… Particuliere personen uit de buurt kunnen geen onkosten inbrengen voor eigen materiaal dat ze voor de buurtactiviteit verhuren, ongeacht of ze tot het organiserend comité behoren of niet. De subsidie kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken. Deze subsidie is ook onafhankelijk van de mogelijkheid van buurt- en wijkcomités om gemeentelijk materiaal te ontlenen via het gemeentelijk uitleenreglement.

Voor de uitbetaling van de subsidie moeten de organisatoren documenten voorleggen die de organisatie kunnen staven zoals uitnodigingen, affiches, rekeningen en minstens één sfeerfoto. Deze documenten moeten uiterlijk twee maanden na de activiteit bij de dienst Vrije Tijd worden afgeleverd, zo niet vervalt het recht op subsidie.

Verhuur lokalen en materialen en evenementenloket

Het gemeentebestuur verhuurt aan Hovese verenigingen en particulieren een aantal materialen en lokalen. De lokalen zijn gelegen in het gemeentelijk centrum De Markgraaf (Kapelstraat 8), het Kostershuisje (Kapelstraat 6) en Da Capo (Lintsesteenweg 1A). Bij de cultuurdienst kan je terecht voor de voorwaarden en de tarieven ervan en om een zaal te reserveren. Hier vind je meer info.

Het evenementenloket helpt je een evenement in de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar of in de stad Mortsel aan te vragen of te melden. Met dit formulier doe je een aanvraag voor het organiseren van een activiteit of doe je er een melding van. Dit doe je zeker voor de organisatie van een straat- of buurtfeest! Hier vind je meer info.