Gemeente Gemeente Hove

Uitbatingsvergunning

Om de kwaliteit van het lokale economische aanbod naar de bevolking te optimaliseren zijn de lokale besturen overgegaan tot invoering van een uitbatings- en/of vestigingsvergunning voor bepaalde sectoren. Een volledige toelichting over de vergunningen is terug te vinden in de laatste editie van het Uniform Politiereglement (UPR).

Voor wie?

Voor volgende handelszaken moet je sinds 1 oktober 2021 een uitbatingsvergunning aanvragen:

 • nachtwinkels
 • private bureaus voor telecommunicatie
 • seksinrichtingen
 • sishabars
 • massagesalons
 • handcarwashes
 • videotheken
 • CBD-winkels
 • telecomwinkels
 • club-vzw

Een volledige omschrijving van de type handelszaken, met inbegrip van de uitzonderingen, is terug te vinden in het politiereglement.

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie dienen in het bezit te zijn van een voorafgaandelijke vestigingsvergunning.

Overgangsmaatregel

De nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het politiereglement (1 oktober 2021) dienen geen vestigingsvergunning aan te vragen, enkel een uitbatingsvergunning. De aanvraag geldt voor deze instellingen als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

De nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na 1 oktober 2021 moeten een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaande aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Hoe aanvragen?

Je kan een uitbatingsvergunning alleen digitaal aanvragen.

Je moet volgende stukken bij je aanvraag voegen :

 • uittreksel uit het strafregister voor de specifieke uitbating, op basis van art. 596.2;
 • bewijs van aansluiting van de onderneming bij een sociaal verzekeringsfonds;
 • overzicht van alle personen betrokken bij de exploitatie van de inrichting, ongeacht hun hoedanigheid en statuut met naam, voornaam, kopie identiteitskaart en bewijs van sociale verzekering van al deze personen indien dit wettelijk verplicht is;
 • kopie van het geldende UBO-register;
 • attest van FOD Financiën waaruit blijkt dat alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden al dan niet betaald zijn. Dit attest is bij het indienen niet ouder dan 1 maand.
 • kopie van alle periodieke btw-aangiften voor de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag;
 • kopie van de laatste verplicht op te stellen jaarrekening;
 • financieel plan met volgende onderdelen:
  • een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen.
  • alle financieringsbronnen die hiervoor gebruikt worden of werden met een onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.
  • bewijsstukken van de financieringsbronnen.
  • vermelding van de bankrekeningnummers die gebruikt (zullen) worden voor de exploitatie.
 • Bewijs dat de exploitant de aangevraagde vestigingsplaats kan gebruiken voor de exploitatie van de inrichting. Bijvoorbeeld kopie aankoopakte van het pand of kopie huurovereenkomst voor de aangevraagde vestigingsplaats ( bewijsstuk vestiging)

De burgemeester kan bepalen of er bijkomende documenten overhandigd moeten worden.

Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard.

Extra info?

Uitgebreide info is te vinden in het uniform politiereglement (UPR) onder Titel 9 en Titel 10.