Gemeente Gemeente Hove

Verkiezingen 26 mei

Op zondag 26 mei vinden de verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement plaats.

Zetelen in een stembureau kan ook leuk zijn!

De laatste jaren werken we voor de samenstelling van de stembureaus steeds meer met vrijwillige voorzitters, secretarissen en bijzitters. De ervaring heeft immers geleerd dat deze formule werkzaam is en dat iedereen na afloop met een aangenaam gevoel naar huis gaat. Voel jij er iets voor om ons op zondag 26 mei te komen vergezellen en van de verkiezingsdag een aangename dag te maken waarop je oude bekenden en buren nog eens tegenkomt? Aarzel niet en stel je kandidaat als voorzitter, secretaris of bijzitter bij Sara Dewil, tel. 03 460 33 25 of e-mail: sara.dewil@hove.be. Ook voor meer info kan je bij haar terecht. Als dank voor je helpende hand krijg je die dag een lekker ontbijt en middagmaal en versnaperingen.

 

Stemmen bij volmacht

Een kiezer kan een andere kiezer als gevolmachtigde in zijn plaats laten stemmen. Een gevolmachtigde kan per verkiezing maar één stem bij volmacht uitbrengen. Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen. De volmachtgever en de gevolmachtigde ondertekenen beiden het volmachtformulier en voegen het vereiste attest toe (zie onderstaande lijst). Het formulier voor de volmacht kan je verkrijgen in het gemeentehuis bij de dienst Verkiezingen. Je vindt het ook op www.hove.be/thema/3120/verkiezingen 

Kunnen volmacht geven: Bij te voegen attest:
de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe te worden gevoerd medisch attest
de kiezer die om beroeps- of dienstredenen- in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven

- zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden

een attest van de werkgever
de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen een attest afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven waaruit de uitoefening van het beroep blijkt
de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft
de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden een attest van de religieuze overheid
de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven een attest van de onderwijsinstelling
de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet-beroepsreden) en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden. Dit kan enkel indien de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is na voorlegging van de nodige bewijsstukken of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven

 

Let op: de aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op vrijdag 24 mei

 


Info

Dienst Verkiezingen (eerste verdieping gemeentehuis), Martine Cuyvers (03 460 33 35) en Sara Dewil (03 460 33 25), e-mail: verkiezingen@hove.be, www.hove.be/thema/3120/verkiezingen 

Gepubliceerd op  do 14 feb 2019