Gemeente Gemeente Hove

Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel en/of een privaat bureau voor telecommunicatie

Om de kwaliteit van het lokale economische aanbod naar de bevolking te optimaliseren zijn de lokale besturen overgegaan tot invoering van een uitbatings- en/of vestigingsvergunning voor bepaalde sectoren. Een volledige toelichting over de vergunningen is terug te vinden in de laatste editie van het Uniform Politiereglement (UPR).

 

Voor wie?

Voor het openen van een nachtwinkel of een telecomwinkel moet u beschikken over een vestigingsvergunning. Die vergunning vraagt u aan bij het college van burgemeester en schepenen. Als u zich op meerdere locaties wilt vestigen, is een vergunning per locatie vereist.

Overgangsmaatregel

De nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het politiereglement (1 oktober 2021) dienen geen vestigingsvergunning aan te vragen, enkel een uitbatingsvergunning. De aanvraag geldt voor deze instellingen als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

De nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden opgericht na 1 oktober 2021 moeten een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaande aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Voorwaarden

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • de netto verkoopoppervlakte van 150 m² niet overstijgt
 • geen andere activiteit uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • de vermelding ‘nachtwinkel’ duidelijk en permanent uithangt.

De sluitingsuren van nachtwinkels liggen tussen 7 uur en 18 uur.

Een privaat bureau voor telecommunicatie wordt gedefinieerd als een publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.

De sluitingsuren van dergelijke ‘phoneshops’ liggen tussen 20 uur en 5 uur.

Weigeringsgrond

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning:

 • als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare veiligheid gevaar loopt. Daarvoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie over de mogelijke verstoring van de openbare orde, de veiligheid en de rust door die handelszaak en de eventuele aanbevelingen om die verstoring te voorkomen.
 • als de aanvraag niet strookt met ruimtelijke bepalingen.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Procedure

Je kan een vestigingsvergunning alleen digitaal aanvragen in het e-loket (zie onder).

Je moet volgende stukken bij je aanvraag voegen:

 • kopie van de identiteitskaart;
 • uittreksel uit het strafregister;
 • kopie van de beroepskaart (indien van toepassing);
 • uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte;
 • kopie van de burgerlijke-aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
 • brandveiligheidsattest;
 • kopie van de eigendomsakte (als de aanvrager eigenaar is van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt);
 • kopie van de handelshuurovereenkomst (indien van toepassing);

De burgemeester kan bepalen of er bijkomende documenten overhandigd moeten worden.

Onvolledige aanvragen worden niet aanvaard.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestiging. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere vestiging.

Extra info?

Uitgebreide info is te vinden in het uniform politiereglement (UPR) onder Titel 9 en Titel 10.