Gemeente Gemeente Hove

Volmacht

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever.

Via eGovFlow kan je een ingevuld volmachtformulier downloaden. Het volmachtformulier kan vervolgens worden bezorgd aan de persoon die in jouw plaats kan gaan stemmen op 9 juni: https://hove.egovflow.be/new/VK2024-06-MNDT

Het formulier en alle info staat op https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht. 

Redenen

De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen:

(voor de redenen 1, 2, 4, 5 en 6 tot op de dag van de verkiezingen en voor de redenen 3 en 7 tot de dag voor de verkiezingen)

 1. de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
 2. de kiezer die om beroepsredenen:
  • in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven;
  • op de dag van de stemming in het Koninkrijk is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
 3. de kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden;
 4. de kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
 5. de kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
 6. de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
 7. de kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.

De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd:

 1. een arts vermeldt op het attest dat de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;
 2. de werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteer hij deze onmogelijkheid voor de leden van het zijn/haar gezin;
 3. de burgemeester van de woonplaats of zijn afgevaardigde vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige;
 4. de directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer die op de dag van de stemming, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;
 5. de organisator van de religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;
 6. de directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;
 7. de burgemeester of zijn afgevaardigde vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een verklaring op erewoord als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend. Het wordt ook ondertekend door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen.

Voor situaties 1 tot en met 5 is een tussenkomst van de dienst Bevolking niet nodig: dit kan je zelf regelen aan de hand van het volmachtformulier. Voor situaties 6 en 7 is het nodig om langs te gaan bij de dienst Bevolking.

Je kan niet gaan stemmen en geeft geen volmacht

Indien je om bepaalde redenen niet bij volmacht wil of kan stemmen, moet je je oproepingsbrief met het correcte attest of document bezorgen aan de dienst Bevolking.

Wat als je een volmacht kreeg?

Je moet eerst zelf gaan stemmen. Nadat je je stem hebt uitgebracht, krijg je een datumstempel op je oproepingsbrief. Vervolgens ga je stemmen in naam van de volmachtgever in het stembureau dat vermeld staat op de oproepingsbrief van de persoon in wiens naam je gaat stemmen. Dit kan verschillend zijn van jouw eigen stembureau.

Mee te brengen: je identiteitskaart, je eigen afgestempelde oproepingsbrief, de oproepingsbrief van de volmachtgever en het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.