Gemeente Gemeente Hove

Vragenhalfuurtje gemeente- en OCMW-raad

Voorafgaand aan de openbare zitting van de gemeenteraad/OCMW-raad wordt aan niet-gemeenteraadsleden die het wensen het woord verleend. Dit spreekrecht voor burgers wordt als volgt gereglementeerd: 

  • 1. - De burgers die van dit spreekrecht willen gebruik maken, kunnen dit doen op drie manieren,

1) ofwel, ter zitting een mondelinge vraag stellen over de in openbare zitting te behandelen agendapunten. Deze vragen zullen bij de behandeling van het punt mondeling worden beantwoord;

2) ofwel, eveneens ter zitting een mondelinge vraag stellen die niet over de te behandelen agendapunten handelt.

Deze vragen zullen ten laatste op de volgende zitting van de gemeenteraad/OCMW-raad mondeling beantwoord worden. Indien nodig en mogelijk kunnen zij ook binnen de gestelde termijn schriftelijk een antwoord krijgen;

3) ofwel, voorafgaand schriftelijk, per brief (adres: Gemeentebestuur Hove, voorzitter gemeenteraad/OCMW-raad, Geelhandlaan 1, 2540 Hove) of e-mail (adres: informatie@hove.be), een vraag richten tot de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad Dergelijke vragen hoeven geen verband te houden met de vastgelegde agenda.

In dit geval dient de volgende procedure te worden gevolgd.

- De voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad nodigt de betrokkene uit naar het gemeentehuis te komen om zijn spreekrecht uit te oefenen, bij aanvang van de openbare zitting van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad/OCMW-raad. Deze uitnodiging wordt verzonden op het tijdstip waarop ook de uitnodiging voor de gemeenteraad/OCMW-raad aan de raadsleden wordt verstuurd. Ingeval het verschil tussen de dag van het toekomen van de aanvraag van de betrokkene en de dag van de eerstvolgende gemeenteraad/OCMW-raad minder dan 5 dagen bedraagt, wordt de betrokkene uitgenodigd tegen de daaropvolgende raadszitting.

- Tegelijk met de aanvraag stuurt de betrokkene aan de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad een toelichting over het onderwerp dat hij/zij wenst te behandelen of de vraag die hij/zij wenst te stellen.

- Wanneer de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad aan de hand van de toelichting of vraag vaststelt dat het gevraagde onderwerp reeds tijdens de vorige zitting werd behandeld, dan kan hij de betrokkene het spreekrecht weigeren. Bij weigering van spreekrecht wordt de betrokkenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

  • 2. - De uitoefening van het spreekrecht van de niet-gemeenteraadsleden verloopt onder voorzitterschap van de voorzitter, die aan de betrokkenen het woord verleent en ontneemt.
  • 3. - De burgemeester of de bevoegde schepen(en) antwoordt op de gestelde vragen of op de gemaakte opmerkingen, of zal zijn antwoord schriftelijk aan de betrokkene overmaken.
  • 4. - De gestelde vragen mogen in geen enkel geval handelen over personen. Wanneer de voorzitter vaststelt dat deze regel niet wordt nageleefd, ontneemt hij de vraagsteller onmiddellijk het woord.