Gemeente Gemeente Hove

Bestuurskrachtanalyse

Finale bestuurskrachtanalyse voorgesteld op de gemeenteraad van 25 juni 2024!

Ons lokaal bestuur nam IDEA onder de arm om een bestuurskrachtanalyse uit te voeren. Op deze manier gaat het bestuur proactief aan de slag met haar bestuurskracht om inzicht te krijgen op haar sterktes en uitdagingen. Het opent als het ware het debat over heel wat uitdagingen die Hove te wachten staan, denk hierbij aan: waar zetten we op in, kunnen we alles zelf blijven doen en voor welke schaal gaan we?

Het geeft het bestuur de mogelijkheid om verder na te denken over drie mogelijke richtingen om de bestuurskracht te verhogen op lange termijn:

  • stand alone
  • versterkte intergemeentelijke samenwerking
  • fusie

Wat betekent dit nu?

De bestuurskrachtanalyse geeft per richting aan hoe het de bestuurskracht beïnvloedt in Hove, zowel de sterktes, zwaktes en uitdagingen komen hierin aan bod.

De bestuurskracht voor Hove als stand alone werd getoetst aan zeven dimensies. Deze zeven dimensies houden verband met de capaciteit die nodig is (financieel, personeel, infrastructuur en netwerk) om zo de uiteindelijke taken (dienstverlening, interne organisatie en beleidsvisie en realisatie) binnen de organisatie kwalitatief uit te oefenen. Het brengt duidelijk op de voorgrond dat Hove een warm bestuur is met een groot hart voor haar grondgebied, medewerkers en inwoners. Hove kenmerkt zich door zijn gezonde financiële status. Net zoals vele besturen staat ook Hove voor verschillende uitdagingen waarvoor ofwel investeringen nodig zijn of beslissingen genomen moeten worden in kader van het ambitieniveau en de kerntaken van de organisatie. Enkele voorbeelden van deze uitdagingen zijn de toenemende werkdruk en de éénpersoonsdiensten, het groeiende takenpakket vanuit de Vlaamse overheid en het patrimonium dat vraagt om investeringen.

Hove staat niet altijd alleen, het maakt deel uit van heel wat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden kunnen de bestuurskracht verhogen volgens het motto ‘samen sta je sterker’. De versterkte intergemeentelijke samenwerking vraagt echter veel inzet, die mogelijks niet realistisch zijn door de nodige inspanningen die een gemeente moet leveren. Denk hierbij aan het overzicht bewaren over deze samenwerkingsverbanden, de kleine omvang van Hove waardoor het vaak een kleine vis in het water is en de bestaande hoge werkdruk.

De laatste mogelijke richting binnen deze bestuurskracht is de fusie. Steeds meer gemeenten fusioneren omwille van de schaalvoordelen dat het mogelijks oplevert. Maar wat betekent een fusie voor Hove en haar bestuurskracht? Op basis van een kwantitatieve burenverkenning van Lint, Boechout, Kontich, Edegem en Mortsel op onderstaande vijf dimensies is in kaart gebracht welke buurgemeenten complementair, verschillend of gelijkaardig zijn:

  • kenmerken van de gemeente
  • het bestuur
  • uitrusting en organisatie
  • bewonersstromen
  • financiën
  • traditie in samenwerking

De verhoging van de bestuurskracht bij een versterkte intergemeentelijke samenwerking en een fusie realiseert zich enkel wanneer gemeenten er samen voor kiezen om ervoor te werken. Het huidig bestaand scenario ‘stand alone’ geeft het bestuur richting om zich meer te ontwikkelen en in te zetten op de belangrijkste uitdagingen van Hove. Het is een traject van lange adem dat de gemeente niet uit de weg kan gaan. Een eerste stap in de juiste richting is de bestuurskracht meenemen naar de komende nieuwe beleidsperiode. Deze geeft de opportuniteit om in te zetten op het versterken van de interne organisatie en het aangrijpen van die organisatiebeheersing om processen te optimaliseren en de organisatie verder te professionaliseren. Al deze uitdagingen draagt de gemeente met een duidelijke visie die het mogelijk maakt om deze uitdagingen om te zetten in realisaties.

Het is dan wel bijna het einde van deze bestuursperiode, de huidige bestuursploeg legt met deze bestuurskrachtanalyse een zeer sterke analyse neer voor de volgende bestuursploeg. Hiermee is het debat geopend om Hove vorm te geven op de lange termijn, het overschrijdt immers de termijn van een legislatuur.