Gemeente Gemeente Hove

Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Het gaat hierbij niet alleen om personeelsleden, maar ook personen die met ons bestuur samenwerken zoals consultants, leveranciers, sollicitanten, jobstudenten, …

Onder deze inbreuken wordt zowel verstaan dat er handelingen zijn gesteld die de naleving van wetgeving ondermijnt, alsook dat er nalatigheid is om wetgeving toe te passen.

Je kan zowel uit je eigen naam als anoniem melden. Vanzelfsprekend kan er bij een anonieme melding geen verdere terugkoppeling gebeuren.

De klokkenluidersregeling beschermt melders tegen represailles.

Meldpunten

1. Intern meldpunt

Enkel voor personeelsleden

Als de melding doeltreffend intern behandeld kan worden en er geen risico op represailles bestaat, dan meld je intern bij de algemeen directeur.

Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt haar taak overgenomen door de door de gemeenteraad aangeduide vervanger.

Je kan melden per e-mail op algemeendirecteur@hove.be, een brief met vermelding van vertrouwelijk op de omslag, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

2. Extern meldpunt

Voor externen, maar ook voor personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, is er een extern meldpunt:

Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel, 02 553 45 55 of melding.audit@vlaanderen.be

3. Andere meldingen die niet werk gerelateerd zijn.

Heb je geen werkrelatie met het lokaal bestuur, dan kan je gebruik maken van de meldingen en klachten voorzien op deze website.

 

Procedure

  1. Ontvangstmelding

Je ontvangt binnen de 7 dagen een ontvangstmelding, tenzij je aangegeven hebt geen ontvangstmelding te willen ontvangen of het krijgen van de een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

Indien je melding al binnen de 7 dagen afgehandeld werd, krijg je geen aparte ontvangstmelding, maar krijg je ineens informatie over je melding.

  1. Informatie over je melding

Je krijgt binnen de 3 maanden na ontvangstmelding informatie over wat er met je melding gebeurt is, namelijk welke maatregelen er genomen zijn of nog genomen zullen worden.