Gemeente Gemeente Hove

Openbaarheid van bestuur

Het bestuur waakt over een objectieve, tijdige en verstaanbare verspreiding van informatie. Iedereen kan volgende bestuursdocumenten, wanneer ze volledig zijn, raadplegen via www.hove.be: 

- alle gemeentelijke en OCMW-reglementen en verordeningen

- de agenda van de raden en commissies

- de openbare notulen van de zittingen van de raden

- de verslagen van de gemeentelijke adviesorganen

- de openbare onderzoeken

- de opsomming van de punten die behandeld werden door het schepencollege en vast

bureau

Andere bestuursdocumenten dan voorzien in artikel 16 kunnen ook worden ingezien, na schriftelijke aanvraag. Het bestuur volgt hiervoor de regelgeving van het Bestuursdecreet (http://overheid.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur).

Een verzoek om openbaarmaking moet schriftelijk ingediend worden of kan persoonlijk overhandigd worden aan de algemeen directeur. Bij de aanvraag moet de aanvrager altijd zijn identiteit bekend maken: naam, postadres, eventueel firma of instelling en zijn hoedanigheid (advocaat, architect, buurtbewoner, deelnemer examen,…). Er moet duidelijk vermeld worden welk document men precies wil inzien en waarover het gaat. Indien de vraag niet voldoende duidelijk geformuleerd is, kan de bevoegde instantie de aanvraag weigeren. Ook anonieme aanvragen worden geweigerd.

De aanvrager hoeft geen belang aan te tonen wanneer hij/zij inzage vraagt in een bestuursdocument. Wanneer het gaat om persoonlijke gegevens, moet dit uiteraard wel,, bijvoorbeeld een beoordeling of een examendocument.

De termijn voor de behandeling van het openbaarheidsverzoek bedraagt 20 kalenderdagen. Deze termijn kan uitzonderlijk verlengd worden tot 40 dagen, mits motivering.

Als de bevoegde instantie een aanvraag weigert, kan tegen deze beslissing beroep aangetekend worden en dit uiterlijk 30 kalenderdagen na het versturen van de beslissing. Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur (via mail: openbaarheid@vlaanderen.be of per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel) uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing.

Bouwplannen

Bouwplannen worden gedurende een periode van 70 jaar auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat burgers zonder voorafgaandelijke toestemming van de architect geen kopie van bouwplannen kunnen ontvangen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en/of opgestuurd. Ze kunnen enkel ingekeken worden.

Uitzondering: een kopie van een bouwplan kan enkel en alleen afgeleverd worden aan de eigenaar van het onroerend goed. Volgende documenten dienen toegevoegd te worden bij de aanvraag:

  • een schriftelijk bewijs van eigendom
  • een ingevulde en ondertekende verklaring op eer waarin de burger aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken (dus zonder commercieel oogmerk) (zie bijlage)