Gemeente Gemeente Hove

Lijst der gezworenen

Om de 4 jaar moet een nieuwe lijst der gezworenen opgemaakt worden. Dit is de lijst met namen van wie uitgeloot werd om mogelijk als jurylid te zetelen voor het Hof van Assisen.

Je kan op die lijst terechtkomen als je:

  •  ingeschreven bent op de kiezerslijst van de laatste verkiezingen
  •  niet ontzet bent uit het kiesrecht
  •  tussen 28 en 65 jaar oud bent
  •  kan lezen en schrijven
  •  de taal begrijpt die tijdens het assisenproces gebruikt wordt

De lijst van kandidaat-juryleden wordt telkens samengesteld op basis van de kiezerslijst, door loting.

Als je uitgeloot bent, ontvang je een witte kaart met begeleidende brief. Deze kaart moet je invullen, ondertekenen en binnen 8 dagen aan de dienst Burgerzaken bezorgen.

Op basis van de inlichtingen (ingewonnen via de witte kaarten) worden bepaalde personen (zoals politici, magistraten,…) uit de lijst geschrapt. Wie niet geantwoord heeft of een medisch attest bij de kaart voegde, moet opgenomen worden op de lijst.