Gemeente Gemeente Hove

Personeelsadministratie en Secretariaat

De dienst Personeelsadministratie is onder andere bevoegd voor de administratieve afhandeling van personeelsdossiers in het kader van een correcte personeelsadministratie voor alle medewerkers van het lokaal bestuur. Het is het eerste aanspreekpunt voor alle medewerkers van het lokaal bestuur op vlak van personeelsaangelegenheden.
De dienst verzorgt de instroom van nieuwe medewerkers, jobstudenten, vrijetijdswerkers en vrijwilligers en staat in voor het plaatsen van vacatures en de organisatie van selectieproeven.
Daarnaast zorgen de medewerkers ervan voor de opvolging van mogelijke subsidies op vlak van personeelsaangelegenheden en opvolging van de wetgeving en reglementering, de opmaak van het arbeidsreglement, de rechtspositieregeling en het personeelsorganogram,…

De dienst Secretariaat is onder andere bevoegd voor de verwerking van inkomende en uitgaande briefwisseling en de administratieve voorbereiding en afwerking van de dagordes en verslagen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het directiecomité, de raad van bestuur van het AGB en raadscommissies en raadswerkgroepen.
De dienst verzorgt ook de administratieve verwerking van dossiers inzake vertegenwoordiging van de gemeente bij intercommunale verenigingen, het aankopen van kantoormateriaal, het abonnement op de dagorde en het verslag van de gemeenteraad,…


De algemeen directeur, Anke Dehuisser, staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en het OCMW. Zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en het OCMW en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Zij leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de gemeente en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.


Het managementteam (M-Team) is een team van leidinggevenden dat aan het college van burgemeester en schepenen advies geeft over thema’s rond beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie, het goed functioneren van de teams en de interne communicatie. Het wil een brug slaan tussen de administratie en de politiek. Het M-team vergadert elke drie weken. De algemeen directeur is voorzitter. Samenstelling: algemeen directeur, financieel directeur, afdelingshoofd Ruimte, afdelingshoofd Mens, coördinator Personeelsadministratie en Secretariaat en burgemeester (waarnemende/adviserende functie).